نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

میثمی

کارشناس ارشد ،عمران -سازه

نام و نام خانوادگی : محمد میثمی فرد

حوزه های فعالیت : خدمات پیمانکاری